LEIEVILKÅR

Leiepriser - beregning
Leietiden løper fra og med den dag at utstyret hentes fra vårt lager og til og med den dag utstyret leveres tilbake. Leietiden beregnes for 5 dagers uke. Det belastes ikke for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager med mindre utstyret er i bruk på disse dagene. Ved leie over lengre tid (over en uke) - be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd.

Leietakerens ansvar
Leietakeren er ansvarlig for utstyret når det forlater utleiers lager og til det er tilbake på lageret igjen. Leietaker forplikter seg videre til å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av www.minigraveren.no. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, spettbrekkasje, og utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes www.minigraveren.no innen 24 timer, ellers ansees utstyret å være i normal forskriftsmessig stand ved utlevering.

Utleierens ansvar
www.minigraveren.no er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regleverk. Utleier er ikke i noe tilfelle ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes på grunn av evt. driftsstans på utstyret.

Forsikring
Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke. Et forsikringstillegg på 6% beregnes ved ethvert leieforhold og kommer i tillegg til de gitte leiepriser. Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade forvoldt ved grov uaktsomhet, - skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer - skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av vann, olje, frostvæske etc. Egenandelen på kr. 5000.- dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skaden under engenandelens beløp dekkes dette av leietaker.

Betalingsbetingelser
Ved korte leieforhold til ikke registrerte kunder betales leien på forhånd of legitimasjon kreves. Ved leieforhold til etablerte kunder gjelder avtalt kredittid.

Kontrakt
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten undertegnes av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet.

Frakt
Frakt tur/retur www.minigraveren.no belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle.

Fremleie
Leietaker kan ikke fremleie eller overføre sine rettigheter etter denne avtale til andre og heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse etc. ) av utstyret.

Service, vedlikehold etc.
Service og nødvendig vedlikehold av maskinene dekkes av www.minigraveren.no innenfor (dersom ikke annet er avtalt) Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker.